Incorporació de un jovenissim music a l’assaig

Davitet a la trompa

Un mol jove trompista de sis anys
David Martinez fill

Inicia els assaigs al costat de son pare amb una atenció i un entusiasme que ens admira.

Ademés amb un instrument de notable dificultat con es la trompa pel sistema d’emissió del aire i la embocadura.